Skip to main content

Algemene voorwaarden en privacy

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden waaraan de diensten die Gebroeders Vercammen levert aan horeca en via zijn webshop onderhevig zijn.

Horeca en business

ARTIKEL 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %. Alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) wordt een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding en administratiekost aangerekend.

ARTIKEL 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

ARTIKEL 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van Lier of de rechtbank van het arrondissement Mechelen bevoegd. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

ARTIKEL 4

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door het in ontvantst nemen of het meenemen van de goederen, erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen 24u na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Geldt bovengenoemde wet wel, moet de klant het bedrijf op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

ARTIKEL 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren, of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Bijzondere voorwaarden

enkel van toepassing op bestellingen en leveringen via de webshop: gebroedersvercammen.shop

ARTIKEL 1

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling en levering van onze vennootschap Gebroeders Vercammen bv, zetel te Berlaar 2590, Leemputten 33, KBO nr. BE 0750.81.91.94. Dit ongeacht eventuele aankoopvoorwaarden uitgaande van de klant. Van onze voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits voorafgaand schriftelijk akkoord. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de levering waarop zij betrekking hebben. Ze kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.

ARTIKEL 2

De goederen reizen steeds op risico en kosten van de koper. Klachten inzake leveringen kunnen slechts in aanmerking genomen worden in geval van schriftelijk bezwaar binnen de 24 uur na de levering. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de terugbetaling van de aankoopprijs van de geleverde goederen. Klachten met betrekking tot de facturen worden enkel aanvaard ingeval van schriftelijk bezwaar binnen acht werkdagen na de factuurdatum. Voor wat betreft bestellingen via de webshop geldt een kosteloos herroepingsrecht van 2 dagen na de leveringsdatum. Van dit recht kan enkel gebruik gemaakt worden, zo de producten ongebruikt en in de originele ongeopende verpakking teruggestuurd worden.

ARTIKEL 3

De opgegeven leveringstermijnen gelden enkel ten indicatieve titel. Eventuele vertragingen ten gevolge van overmacht of van omstandigheden te wijten aan de klant, kunnen ons nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de levering uitmaken. Elke vertraging zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden van de klant.

ARTIKEL 4

Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar te Berlaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 5

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %. Alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) wordt er een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding en administratiekost aangerekend. In dergelijk geval worden alle andere facturen, zelfs de niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar. De verkoper heeft in casu tevens het recht alle lopende bestellingen te schorsen tot op het ogenblik van de volledige betaling.

ARTIKEL 6

Ingeval van aanhoudende wanbetaling zal, na ingebrekestelling van de klant die gedurende acht dagen zonder gevolg gebleven is, naast en boven de interest waarvan hierboven sprake, een forfaitaire schade- en onkostenvergoeding verschuldigd zijn. Deze is gelijk aan 15% van het gefactureerd bedrag, exclusief BTW en met een minimum van 125,00 euro. Dit onverminderd alle andere rechten waarop wij ons kunnen beroepen en/of schadevergoedingen waarop wij recht hebben.

ARTIKEL 7

Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Het aanvaarden van wissels of andere betaaldocumenten zal niet als schuldvernieuwing kunnen aangezien worden. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Door het trekken van een wissel ziet de verkoper van geen enkel van de bovengenoemde rechten af.

ARTIKEL 8

Wij behouden ons het eigendomsrecht van de verkochte goederen tot op het ogenblik van hun volledige betaling. De klant is verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen inzake bescherming en bewaring van de geleverde goederen te nemen, tot op de datum van hun volledige betaling.

ARTIKEL 9

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elke geschil definitief te beslechte conform haar werkingsreglement. Dit kan men kosteloos bekomen bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Met zorg gemaakt, dat smaakt!

Bij de uitwerking van ons project ‘Met zorg gemaakt, dat smaakt’ krijgen we de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Europa investeert in zijn platteland), de Provincie Antwerpen en Vlaanderen. Daar zijn we uiteraard erg dankbaar voor.